امروز آمریکا ضعیف تر شده لکن در عین حال هم وحشی تر شده هم وقیح تر شده …