با ناله هایش عرش را سوزاند مادر تا شد کنار بچه هایش ماند مادر با دستهایی که برایش شانه سخت است عجل وفاتی را دو دستی خواند مادر