بهترین طریق خداشناسی از طریق امام شناسی است. با شناخت امام و سرلوحه قرار دادن امام و پیروی از او می توان خدا را شناخت. شناخت امام از طریق بررسی آثار و احوالات وی امکان پذیر است. کتاب کرامات رضویه برخی کرامات امام رضا علیه السلام را به ثبت و چاپ رسانده است.