لَبَّیکَ یا حُسَین، از جمله شعارهای عاشورایی و اربعین است