امیری حسین و نعم الامیر فرازی از رجز یاران سیدالشهدا است