اِنّي اُحامي اَبَداً عَنْ ديني عبارتی از رجز حضرت عباس علیه السلام است