کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا، عبارتی معروف و رایج در لسان علما پیرامون عاشورا است