نقطه کوچولوی نورانی که خدا میخواد تا دستت رو بگیره… بکشونه تا شهید بشی …