وقتی روضه امام حسین علیه السلام ملجا و آخرین خواسته شهدا می شود …