باشد حسین، کرب و بلا مال خوب ها
یک مهر تربت از تو برایم کفایت است…