عاشق حسین پسر فاطمه علیهماالسلام شدم و با غمش شیرخوردم و با اندوهش بزرگ شدم