گزیده سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه
درمورد کاخ نشینی نمایندگان