موکب 1080

حال و هوای خدمت به زائران در موکب ۱۰۸۰ (سال ۱۳۹۸)

حال و هوای خدمت به زائران در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام (موکب ۱۰۸۰) مهرماه ۱۳۹۸
۱ مهر ۱۳۹۹

توزیع غذا در موکب ۱۰۸۰ (سال ۱۳۹۸)

توزیع غذا در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام (موکب ۱۰۸۰)
۱ مهر ۱۳۹۹

حال هوای خادمان موکب ۱۰۸۰ (سال ۱۳۹۸)

حال و هوای موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام (موکب ۱۰۸۰)
۱ مهر ۱۳۹۹

آماده سازی موکب ۱۰۸۰ (سال ۱۳۹۸)

آماده سازی موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام (موکب ۱۰۸۰) مهرماه ۹۸
۱ مهر ۱۳۹۹