کلیپ

وحدت اسلامی

۲۹ مهر ۱۴۰۰

امام شناسی و خداشناسی

بهترین طریق خداشناسی از طریق امام شناسی است. با شناخت امام و سرلوحه قرار دادن امام و پیروی از او می توان خدا را شناخت.…
۲۴ مهر ۱۴۰۰

خانواده سالم ( دکتر عباسی )

جامعه سالم  در گرو خانواده سالم است با تمام ابعاد و زوایا و حساسیت های آن …
۸ مهر ۱۴۰۰

مرثیه امام حسین علیه السلام ( عربی )

عاشق حسین پسر فاطمه علیهماالسلام شدم و با غمش شیرخوردم و با اندوهش بزرگ شدم
۸ مهر ۱۴۰۰