مقام معظم رهبری

آمریکا ( بیانات مقام معظم رهبری )

امروز آمریکا ضعیف تر شده لکن در عین حال هم وحشی تر شده هم وقیح تر شده …
۱۳ آبان ۱۴۰۰

کاپيتولاسيون

۶ آبان ۱۴۰۰

وحدت اسلامی

۲۹ مهر ۱۴۰۰