مهدی رسولی

الجار ثم الدار

با ناله هایش عرش را سوزاند مادر تا شد کنار بچه هایش ماند مادر با دستهایی که برایش شانه سخت است عجل وفاتی را دو…
۲۸ دی ۱۳۹۹